Wifi 6e: Internett på 6 GHz

Vi forklarer forskjellen på wifi 6 og wifi 6e, poenget og problemet med wifi på 6 GHz og status for tilgjengelighet i Norge og Europa.

Hva er wifi 6e?

Først av alt, wifi 6e er en del av wifi 6, men ikke det samme som wifi 6.

Wifi 6 tilsvarer standarden 802.11ax. Denne standarden gjelder i utgangspunktet de to etablerte frekvensbåndene for wifi: 2,4 og 5 GHz.

Bransjeorganisasjonen WiFi Alliance driver sertifiseringsordningen som gir produsenter retten til å bruke betegnelsen wifi 6. WiFi Alliance har valgt å utvide ordningen til å omfatte 6 GHz-båndet, og wifi 6-produkter som støtter dette, kan derfor bruke betegnelsen wifi 6e.

6 GHz-båndet er imidlertid ikke tilgjengelig overalt, de fleste steder er det fortsatt forbeholdt lisensiert bruk.

Hva er poenget og problemet med 6 GHz?

Det vi her kort og enkelt kaller 6 GHz, er egentlig et spektrum på 1200 MHz fra 5,925 til 7,125.

Til sammenlikning:

  • 2,4 GHz-frekvensbåndet har et spektrum på 70 MHz
  • 5 GHz-båndet utgjør 500 MHz.

poenget med å utvide frekvensene som er tilgjengelige for wifi, er utsiktene til å gjøre det langt mindre trangt om plassen / sendetiden. På dagens frekvensbånd konkurrerer wifi-nettverk både med hverandre og med andre trådløse standarder (som Bluetooth). Det er heller ikke rom for å øke sendebredden til 80 eller 160 MHz for å øke gjennomstrømmingen, uten å skape massivt med støy for omgivelsene.

Problemet med å utvide til 6 GHz er altså at denne delen av spekteret ikke står ubrukt i dag.

Hvor er 6 GHz-båndet tilgjengelig?

Spekteret utgjør de fire øverste seksjonene av radiofrekvensspekteret som ofte omtales som U-NII - Unlicensed National Information Infrastructure -- UNII-5 til UNII-8. (Seksjonene 1 til 4 er 5 GHz-båndet).

Land som har godkjent hele 6 GHz-spekteret for wifi og annen ulisensiert bruk, er så langt:

Storbritannia har åpnet for U-NII-5 - de nederste 500 MHz, som også kalles "lav 6 GHz".

I resten av verden er åpning for bruk av 6 GHz fortsatt oppe til behandling hos lokale og regionale myndigheter.

Hva skjer i EU og Norge?

Både lovverk og sertifiseringsordninger må oppdateres i Europa før 6 GHz-produkter kan bli tilgjengelige her. Hold deg fast, for her kommer et ras av forkortelser.

På europeisk nivå er fagorgan CEPT - den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner og deres Electronic Communications Committee (ECC). Norge er ett av 48 medlemsland i CEPT, som altså ikke er et EU-organ.

CEPT har forlengst signalisert at det som er aktuelt i første omgang, er å åpne for UNII-5, altså de nederste 500 MHz av spekteret.

For å bli gyldig lovverk i EU, må CEPTs anbefalinger godkjennes av Europakommisjonen. EUs medlemsland har så 6 måneder på å tilpasse sine respektive lovverk, mens ikke-EU-landene i CEPT har inntil to år på seg til å gjøre sine vurderinger.

CEPT/ECC godkjente åpning for 6 GHz i november 2020, og et vedtak i kommisjonen er ventet første halvår 2021 -- som så mye annet, har prosessene blitt forsinket av COVID-19.

Det var det lovmessige. For å selge elektronikkprodukter i Europa, må produktene også CE-sertifiseres. Standardiseringsorganet i Europa heter ETSI (European Telecommunications Standards Institute). De har foreløpig ingen godkjent europeisk standard for 6 GHz wifi-produkter, og CE-sertifisering vil ikke kunne bli tilgjengelig før en slik standard foreligger.

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som er fagorgan.

Alle deler av 6 GHz-båndet er allerede i bruk til lisensierte tjenester, som man ikke uten videre kan eller vil sette til side. NKOM fordeler disse rettighetene gjennom regelmessige lisensauksjoner som er gyldige for gitte tidsrom. Til Eye Networks opplyser NKOM at bruken av lav 6 GHz fortsetter som tidligere mens man avventer en europeisk avgjørelse.

Bruk av frekvenser i Norge reguleres av Fribruksforskriften - hvilke frekvenser som er tillatt brukt for trådløse nettverk dekkes spesifikt av kapittel 4, paragraf 11. Innføring av 6 GHz i Norge vil altså kreve endring i denne forskriften.

Skal man vente på wifi 6e?

Her er svaret enkelt: Nei. Det er lov å være spent, men ikke hold pusten mens du venter. Det er fortsatt usikkert om og når 6 GHz-båndet blir tilgjengelig for wifi i Norge. Deretter skal det komme CE-godkjente aksesspunkter og klienter på markedet før de faktisk kan tas i bruk. Alt dette vil ta lang tid.

Wifi 6 uten e er imidlertid på full fremfart i Norge, så her trenger man ikke vente!

Blir det 6e i våre produkter?

Vår leverandør Zyxel melder at de står klare til å støtte 6e i enheter for det norske markedet når og hvis myndighetene godkjenner det for bruk. Man skal imidlertid ikke regne med at enheter som er på markedet i dag, vil kunne kommunisere på 6 GHz når det kommer.

Eye Networks følger utviklingen fremover og vil dele oppdateringer fra både myndigheter og leverandører så snart de måtte komme.


Eye Networks AS
Ryensvingen 2
0680 Oslo
Norge / Norway
All contents © Eye Networks AS